Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

     Неодмінними умовами, без додержання яких організацію не може буди включено до реєстру неприбуткових установ та організацій, є наявність в її установчих документах наступних норм:    
    1) у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;    2) має бути вичерпним перелік видів її статутної діяльності. Порушенням цієї вимоги також вважається використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за нижчевкзаною ставкою.     

    У разі якщо доходи неприбуткових організацій, що за законом звільнені від оподаткування, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, доходи з яких звільнені від оподаткування, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.    
    Ставка податку на прибуток з таких доходів відповідно до п.151.1 ст.151 та п.10 розділу Прикінцеві положення Податкового кодексу України становить:     
    – з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;    
    – з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;    
    – з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;    
    – з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.    

    Від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, отримані у вигляді:     
    1) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;     
    2) пасивних доходів;     
    3) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, в тому числі доходи бюджетів від одержання активів іншої ліквідованої неприбуткової організації;    
    4) дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.     

    Від оподаткування звільняються доходи кредитних спілок та пенсійних фондів, отримані у вигляді:     
    1) коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;     
    2) доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;     
    3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються їм або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.     

    Від оподаткування звільняються доходи інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку , отримані у вигляді:    
    1) разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;     
    2) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;     
    3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.     

    Від оподаткування звільняються доходи спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів    
    – разових або періодичних внесків засновників і членів;     
    – пасивних доходів;     
    – дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.     

    Від оподаткування звільняються доходи релігійних організацій, отримані у вигляді:     
    – коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;     
    – будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.     

    Від оподаткування звільняються доходи житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, отримані у вигляді:   
    – внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.     

    Від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань, отримані у вигляді:    
    – вступних, членських та цільових внесків,     
    – відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу,     
    – безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і     
    – пасивних доходів, а також     
    – вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».     

    Отримані у вигляді коштів як третейський збір від оподаткування доходи наступних неприбуткових організацій, при яких утворені та діють постійно діючі третейські:    
    – при всеукраїнських громадських організаціях;    
    – при всеукраїнських організаціях роботодавців;    
    – при фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів;    
    – при торгово-промислових палатах;    
    – при всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, при Центральній спілці споживчих товариств України;    
    – при об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, у тому числі банків.    

    Доходи або майно будь-яких неприбуткових організацій не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи), за винятком:    
    – кредитних спілок,     
    – пенсійних фондів,     
    – органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.    

    Доходи органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.     
    У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.     
    При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок за вищевказаними ставками не сплачується.     
    Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.     

    Доходи кредитних спілок та пенсійних фондів розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.     

    У разі, якщо доходи інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, крім:    
    1) разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;     
    2) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;     
    3) дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін, –    
    на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за вищевказаною ставкою, до суми такого перевищення.     
    Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.     

    Неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів, у разі, якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж ті, що підлягають звільненню від оподаткування.    
    У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно вказаного порядку сума амортизаційних відрахувань не враховується.     

    Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.     

    У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.     

    Порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об'єднань в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації встановлений наказом Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011р. № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій» та Наказом Державної податкової адміністрації України вiд 31.01.2011 № 56 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій».    
     До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за вищевказаною ставкою. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.     
    Термін «державні послуги» слід розуміти як будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна «державні послуги» не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені цим Кодексом.     
    Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До «основної діяльності» також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.     
    До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій:    
    – кредитних спілок,    
    – пенсійних фондів,     
    – інших, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.    
    Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.     


Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi