Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

Скачать одним файлом Образцы нотариальных документв по наследственным делам                                                                                                                                                              Додаток № 1

             

Зразок заяви про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

 

 

 

                                                             Найменування державної

   нотаріальної контори

Прізвище, ім’я по батькові приватного

 нотаріуса, із зазначення нотаріального округу

СПАДКОВА СПРАВА                                                             

 

ЗАЯВА №                                                                                  КРАСНОГО АНАТОЛІЯ   ПЕТРОВИЧА

___”______ р.                                                                       що мешкає __________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____________

 

 

 

 

Заява

___________________________________ помер (ла) _______________________,

                 (прописом  число місяць рік)                                    (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                      

 який мешкав (ла)_________________________________________________________

                                                                   (повна адреса)

Прошу вжити заходів  щодо охорони спадкового майна, що знаходиться за адресою _______________________________________ та належало померлому

__________________________________________________________________

                 (вказується  місцезнаходження майна, прізвище, ініціали померлого)

Спадкоємцем (ями), крім мене є _____________________________________

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові, адреса)

                        ПІДПИС_______________( прізвище, ініціали)                                              

                      “__”_____ ____ року

Посвідчувальний напис або службова відмітка нотаріуса.

               Додаток № 2 

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме

N
пп/п 

Число, місяць і рік надходження заяви 

Від кого надійшла заява 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого 

Місце знаходження спадкового майна 

Число, місяць, рік вжиття заходів щодо охорони спадкового майна або встановлення опіки, 

Оцінка спадкового майна 

Число, місяць, рік видачі свідоцтва про право на спадщину 

Дата та підстава припинення опіки над майном 


        Додаток № 3

 

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ   СПРАВ 

 

 

Порядковий номер справи

Порядковий номер заяви

Дата надходження заяви

Прізвище, ім’я по батькові померлого

Час смерті

Прізвище, ім’я по батькові заявника

Дата видачі свідоцтва про право на спадщину

Дата списання в архів, номер справи

Примітка.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                                                                                                                    Додаток № 4

                                                                 АКТ

                                      опису спадкового майна                                                                              

         21 січня 2009 року                                                                     

       Місто Київ                                                                                                о 10 годині 00 хвилин

Я,_________________________(прізвище, ім’я  по батькові) державний (приватний ) нотаріус  _______________________( назва державної нотаріальної контори, нотаріального округу), на

підставі статті Закону України «Про нотаріат» та__________________________________________________________________________________,                           вказуються підстави (повідомлення, заява, доручення, прізвище імя по батькові заявника тощо)

за участю представника ___________________________________________________________

                                                        ( посада, прізвище ім’я по батькові)

свідків______________________________________________________________________________

                                                  прізвище ім’я по батькові, адреса

 спадкоємців (зацікавлених осіб, в т.ч. виконавця заповіту)____________________________________________________________________________

                                                 прізвище ім’я по батькові, адреса

склали опис вказаного нижче майна, що залишилося після смерті гр._________________________ ____________________________________________________________________________________                         прізвище ім’я по батькові, дата смерті, адреса, місцезнаходження  майна

Приміщення ( зазначається квартира, дачний будинок, офісне приміщення тощо), де знаходиться майно, що підлягає опису, до початку опису опечатано печаткою (  вказується  назва організації, яка опечатала приміщення, печатка чи пломба не порушена), або приміщення не опечатано, доступ до приміщення забезпечено ( вказується ким )

п/п

Найменування майна,  детальний опис та характеристика кожної речі (предмета) окремо, % зносу

Кількість

Оцінка кожної речі (предмета) окремо в гривнях

Примітка

Всього__________________________________________________________________________

                                     вказується загальна сума описаного майна прописом

Зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №_____________

Цей акт опису складено в трьох примірниках

Підписи нотаріуса та осіб, які брали участь у складанні акта опису: 1.        2.         3.        4.    5.  печатка

Цінності, записані в опису під  №№_ такі як:________________________вилучені для передачі на зберігання______________________

                                                назва установи                                                   

Підписи нотаріуса та осіб, які брали участь у складанні акта опису: 1.        2.         3.        4.    5.

печатка

Зазначене у цьому акті описане майно, за винятком вилучених вищевказаних цінностей передано на  зберігання_________________________________________________

                                      (прізвище ім’я по батькові, рік народження, найменування документа,  який посвідчує її особу та реквізити цього документа).

Про кримінальну відповідальність по статті 197 КК України за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків щодо зберігання чи охорони переданого мені  ________(прізвище, ініціали) на зберігання майна, згідно цього акта опису, а також про матеріальну відповідальність стосовно завданої шкоди, мене попереджено.

       “    ”__________ року  о   год.  хв. ________________підпис ( з розшифруванням підпису) особи, якій передано описане майно на зберігання.                    

 Примірник акта опису одержав_____________________(підпис особи, якій передано описане майно на зберігання)

  Печатка                                підпис нотаріуса

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

Договір на управління спадщиною

 

________________________________________________________________________________                                               

                                                   (дата та місце укладання договору)

_______________________________________________________________________________

         Ми_________________________________, державний (приватний) нотаріус, _________________ державної нотаріальної контори (нотаріального округу), що діє на підставі закону, далі „Нотаріус”, та _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата її народження, реквізити документа, на підставі                                                                                      якого встановлено особу)

що мешкає ____________________________________________ , далі „Особа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (адреса проживання)

яка управляє спадщиною”, на підставі статті 1285 Цивільного кодексу України, з метою утримання (догляду) та збереження спадкового майна, що залишилося після смерті_________________________, який (яка) проживав_______________________

      (прізвище, ім’я, по батькові померлого )                    (останнє місце проживання померлого)

уклали цей договір на управління спадщиною, відповідно до якого:

  1. Нотаріус передає, а Особа, яка управляє спадщиною, приймає в управління майно, яке потребує утримання (догляду) згідно акта його опису, що додається, та є невід’ємною частиною цього договору (або надається перелік цього майна у самому договорі).
  2. Особа, яка управляє спадщиною, зобов’язана здійснювати управління зазначеним майном в інтересах спадкоємців померлого ________________________________________.

    (прізвище, ім’я, по батькові померлого)

  1. Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до Особи, яка управляє спадщиною.
  2. Особа, яка управляє спадщиною вправі вчиняти стосовно майна юридичні та   фактичні дії, що не суперечать  вимогам чинного законодавства, в тому числі дії по утриманню, догляду майна, зазначаючи при цьому, що він діє як особа, яка управляє спадщиною. У разі відсутності цієї вказівки Особа, яка управляє спадщиною, є зобов’язаною перед третіми особами і несе перед ними відповідальність тільки належним їй майном.
  3. На вимогу Нотаріуса Особа, яка управляє спадщиною, повинна надати йому звіт про свою діяльність.
  4. Якщо Особа, яка управляє спадщиною, своїми діями по управлінню майном завдала шкоду майну, вона зобов’язана відшкодувати завдані збитки спадкоємцям померлого _____________________________, якщо не 

                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові померлого)

                   доведе, що ці збитки сталися внаслідок випадку або непереборної сили.

  1. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх      повноважень, у розмірі ________________________.

                                                  (зазначається розмір плати)

  1. Строк дії цього договору _______________________.
  2. Цей договір укладений у двох примірниках, один з яких зберігається в  

     спадковій справі _________до майна померлого _____________________,

                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові померлого)

              заведеній у ______________________________________________, а другий

                                     (назва держнотконтори, прізвище, ім’я по батькові нотаріуса )

     отримує Особа, яка управляє спадщиною.

                                                                                              №______________

                                                                                        (за книгою обліку)

Підписи :__________________

Додаток № 6

КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ НА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою укладено договір 

Дата укладення договору 

Дата та підстава припинення дії договору 

Дата та номер спадкової справи 

Примітка 

                                          Додаток  № 7

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ

при вжитті заходів до охорони спадкового  майна

N
п/п 

Число, місяць, рік надходження цінностей 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого (кому належали) 

Докладний опис цінностей 

Кількість 

Оцінка 

Число, місяць, рік здавання цінностей та номер квитанції 

Відмітка про видачу цінностей спадкоємцям, виконавцю заповіту, або передавання їх фінорганам для реалізації 


Додаток № 8

 

РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Порядковий номер

Найменування кореспонденції

Кому адресовано документ

Дата і вихідний номер документа

Дата одержання

Прізвище особи, яка одержала кореспонденцію

Підпис особи, яка одержала документ

1

2

3

4

5

6

7

 


                                                                                                   Додаток №  9

 

 

 

 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ СПАДКОВИХ СПРАВ

Прізвище, ім’я по батькові померлого

Число, місяць,   рік  смерті

Номер спадкової справи

Число, місяць, рік видачі свідоцтва про право на спадщину

Примітка

1

2

3

4

                                           А _____________________
                                           Б _____________________
                                           В _____________________
                                           Г _____________________

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

 

Місто Золотоноша, другого листопада дві тисячі восьмого року.

Я, (прізвище, ім’я, по-батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі ст.1261 Цивільного кодексу України спадкоємцем майна Дятлової Ганни Петрівни, яка померла 03 березня 2008року, є  її дочка Зиміна Ольга Сергіївна,  ідентифікаційний номер 6754837234, що мешкає в  м. Золотоноші, вул. Робоча, буд.2, кв.5.

          Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, складається з: простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «ТРАНСПОРТНИК», місцезнаходження якого: м. Обухів, вул. Маяковського 187, в кількості 140 (сто сорока) штук номінальною вартістю 20( двадцять гривень) грн. 00 коп. кожна, що належали померлій на підставі виписки з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку № 17/38, виданої ТОВ «Реєстратор»  01 листопада 2008 року.

               Вартість спадкового майна складає 2800 (дві тисячі вісімсот ) грн. 00 коп.

            Свідоцтво про право на спадщину  видане Зиміній О.С. 

                              Спадкова справа №

Зареєстровано в реєстрі за № __________________

Стягнуто державного мита  (плати) _________

 

Державний ( приватний) нотаріус                                       підпис

                                                                              печатка

Зразок свідоцтва про право на спадщину за заповітом

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

З А   З А П О В І Т О М

 

   Місто Київ,  двадцятого серпня  дві тисячі  восьмого   року.

 

         Я, (прізвище, ім’я, по-батькові),  нотаріус (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу), посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого  приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коваль С.О. 10 грудня 2006 року за реєстровим № 1234, спадкоємицею зазначеного в заповіті майна гр. Гуцол Ганни Іванівни, померлої 10 вересня 2007 рок, є Крук Іван Ілліч, ідентифікаційний номер 9784561231, (родинні відносини за бажанням спадкоємця та у разі документального підтвердження), який мешкає  в м. Києві вул. Курортній, буд. 2 кв.42.

Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, складається з: 13/100 частин КВАРТИРИ номер 9 (дев’ять), що знаходиться в будинку номер 3 (три) по вулиці Лайоша Гавро в м. Києві, яка належала померлій на підставі договору дарування частини квартири, посвідченого Одинадцятою київською державною нотаріальною конторою 05 листопада 1999 року за реєстровим № 22-5987 та зареєстрованого в Київському міському бюро технічної інвентаризації 26 листопада 1999 року за   № 4625.

Вся квартира складається з СЕМИ жилих кімнат, загальною площею – 134.50 кв. м, у тому числі житловою площею – 81.80 кв. м.

13/100 частин квартири складається з ОДНІЄЇ жилої кімнати, загальною площею – 16.9 кв. м, в тому числі житловою площею –      10.5 кв. м.

Вартість спадкового майна  становить – 2.747 грн.70 коп. (дві тисячі сімсот сорок сім гривень 70 коп.).

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом видане Круку І.І.

На  підставі статті  1299  Цивільного кодексу України право власності на зазначене    в свідоцтві майно підлягає державній реєстрації.

                             Спадкова справа  №

Зареєстровано в реєстрі за № __________________

Стягнуто державного мита  (плати) _________

               

          Державний ( приватний) нотаріус                       підпис

                                                                       печатка

 

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія)

 

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

 

Місто Золотоноша, другого листопада дві тисячі восьмого року.

Я, (прізвище, ім’я, по-батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі статті 1276 Цивільного кодексу України спадкоємцем 1/2 частки майна Ледньової Лариси Іванівни, яка померла  24 березня 2008 року був  її син  Ледньов Дмитро Васильович, який проживав за адресою РФ, м. Новосибірськ, вул. Пушкіна буд. 14, кв.3,  але у зв’язку з його смертю  15 травня 2008 року спадщина в 1/4 частці переходить до його дочки Ледньової Оксани Дмитрівни, ідентифікаційний номер 1235674560, яка проживає за адресою РФ, м. Новосибірськ, вул. Пушкіна буд. 14, кв.3

   Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво, складається з: ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ), яка перебуває у колективній власності КСП АГРОФІРМА  « АЛЬТА » Дем’янецької сільської Ради, Переяслав-Хмельницького району, Київської області, розміром – 3.83 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості), що належало померлому на підставі Сертифікату серія К В № 0094826, виданого на підставі рішення № 146 Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської обл. від 16 квітня 1997 року та зареєстрованого в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 09 липня 1997 року за № 586, зміни до якого внесені   16 березня 2001 року, у зв’язку з передачею права на земельну частку (пай) на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом.

      Вартість спадкового майна, на яке видано це свідоцтво становить 13.004 грн. (тринадцять тисяч чотири гривні).

  Свідоцтво про право на спадщину на 1/4  частку спадкового майна видано Ледньовій О.Д.

 Свідоцтво про право на спадщину на 1/4 частки спадкового майна видано Ледньовій Г.П¹

        Свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частку спадкового майна видано Ледньову К.В2.

                             Спадкова справа №

Зареєстровано в реєстрі за № __________________

Стягнуто державного мита  (плати) _________

 

Державний ( приватний) нотаріус                                       підпис

                                                                         печатка

1)Свідоцтво про право на спадщину видано на ім’я дружини померлого Ледньова Дмитра Васильвоча ;

2)Свідоцтво про право на спадщину видано на ім’я сина померлої Ледньової Лариси Іванівни.

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не встиг оформити своїх спадкових прав

C В І Д О Ц Т В О

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто Біла Церква, двадцять другого грудня дві тисячі  восьмого року.

   Я, (прізвище, ім’я, по-батькові),  нотаріус ( найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі статті 1262 Цивільного кодексу України, спадкоємцем  майна гр. Воронухи Сергія Кириловича, який помер 05 березня 2008 року, є його сестра Сидоренко Валентина Кирилівна, ідентифікаційний номер 3456789296, яка мешкає за адресою м. Київ, вул. Будівельників, буд. 2кв. 67. 

Спадкове майно, на яке видано це Свідоцтво, складається з ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ номер 53 (п¢ятдесят три), що знаходиться в селі Глибоке, Бориспільського р-ну, Київської обл., по вул. Леніна, яку Воронуха Сергій Кирилович прийняв (ла), але не оформив (ла) своїх спадкових прав після померлої 14  серпня 2007 року, своєї матері, Воронуха Ганни Іванівни, яка в свою чергу прийняла, але не оформила своїх спадкових прав після померлого 12 вересня 2005 року, свого чоловіка Воронухи Кирила Петровича.

Вказаний житловий будинок належав померлому Воронусі Кирилу Петровичу на підставі свідоцтва  на право особистої власності на житловий будинок, виданого на підставі рішення № 81 виконкому Глибоцької сільської Ради Бориспільського р-ну, Київської області 01 грудня 1999 року та зареєстрованого в Бориспільському районному бюро технічної інвентаризації Київської обл. 14 грудня 2000 року за реєстровим № 576 в реєстровій книзі № 2.

Житловий будинок – глиняний, зазначений на плані під літ. “А”, має житлову площу – 17.4 кв. м., а також слідуючі господарські та побутові споруди: сараї під літ. “Б”, “Г”, “Д”, вбиральня під літ. “Ж”, огорожа за № 1-3, колодязь під літ. “к”.

        Вартість спадкового майна, на яке видано це свідоцтво становить 3674          (три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні) грн. 33 коп.

          Свідоцтво про право на спадщину  видано Сидоренко В. К.

       На  підставі статті  1299  Цивільного кодексу України право власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній реєстрації .

                              Спадкова справа №

                              Зареєстровано в реєстрі за №

                              Стягнуто державного мита (плати)

 

Державний ( приватний) нотаріус                                       підпис

                                                                              печатка

Зразок свідоцтва про право на спадщину на обовязкову частку

 

C В І Д О Ц Т В О

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто Біла Церква, двадцять другого грудня дві тисячі  восьмого року.

   Я, (прізвище, ім’я, по-батькові),  нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України, спадкоємцем 1/4 частки спадкового майна. Заруби Ганни Іванівни, яка померла 25 травня 2008 року, є її чоловік, Заруба Микола Іванович,  який мешкає в м. Києві вул. Зоологічна, буд.2.

   Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво, складається з: однієї другої частини вкладу з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться в Дніпровському відділенні ощадбанку № 7989 м. Києва на рахунку № 13264/9760 – на суму 5359,60 грн., який належав померлій на підставі повідомлення № 757-02, виданого Дніпровським відділенням Ощадбанку № 7989 м. Києва 11 липня 2007 р.

         Свідоцтво про право на спадщину на 1/8 частину вкладу (обов’язкова частка) видано Зарубі М. І.

На 3/8 частини вкладу  видано свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням  Савченко Г.М.

На 1/2 частину вкладу  видано свідоцтво про право власності пережившому чоловікові Зарубі М І.

 

                               Спадкова справа №

                              Зареєстровано в реєстрі за №

                             Стягнуто державного мита (плати) 

  Державний ( приватний) нотаріус                                       підпис

                                                                               печатка

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом за правом представлення

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

 

Місто Золотоноша, другого листопада дві тисячі восьмого року.

Я, (прізвище, ім’я, по-батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі статті 1266 Цивільного кодексу України спадкоємцем майна Віденка Петра Олексійовича, померлого 12 квітня 2008 року, є його онук Карасьов Віктор Григорович, ідентифікаційний номер 6785430981, який проживає в м. Києві, вул. Краківська, буд. 4, кв.6  мати якого, Карасьова Лідія Петрівна,  померла 10 червня 2006 року.

Спадкове майно, на яке  видане це свідоцтво, складається з: АВТОМОБІЛЯ марки “ ВАЗ 2109 ”, 1997 року випуску, двигун № 5525194, кузов № 2047772, шасі № 637222, номерний знак И 4702 КИ, який належав померлому на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу АЮ № 317956, виданого МРЕВ ДАІ УВС м. Києва 12 травня 1999 року.

      Вартість спадкового майна, на яке видано це свідоцтво становить 1597 

 (одна тисяча п’ятсот дев’яносто сім гривень) грн. 50 коп.

Свідоцтво про право на спадщину  видане Карасьову В.Г.

   Свідоцтво  підлягає реєстрації в органах ДАІ.

                              Спадкова справа №

 Зареєстровано в реєстрі за № __________________

Стягнуто державного мита  (плати) _________

 

 

Державний ( приватний) нотаріус                                       підпис

                                                            печатка

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця за законом

C В І Д О Ц Т В О

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто Біла Церква, двадцятого грудня дві тисячі  восьмого року.

   Я, (прізвище, ім’я, по-батькові),  нотаріус ( найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що на підставі статті 1261 Цивільного кодексу України, спадкоємцем майна гр.Сидоренка Івана Петровича, який помер 10 лютого 2008 року, є його син – Сидоренко Василь Іванович¹, ідентифікаційний номер 2341567452, який мешкає за адресою  м. Київ, вул.Крайня,буд.2, у тому числі з урахуванням  1/2  частки, від якої відмовилась на його користь дочка померлого, Родимко Тетяна Іванівна.

 Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, складається з ОДНІЄЇ ДРУГОЇ частини ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, площею 0,0453 га, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована у м. Києві, по вулиці Крайній, 2 та належала померлому на підставі Державного акту на право  власності на земельну ділянку серія КВ № 130090, виданого на підставі рішення Київської міської Ради № 49/1259 від 12 лютого 2004 року зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 14 липня 2006 року за № 09-7-01716.

Вартість спадкового майна, на яке видано це свідоцтво становить – 61.074 (шістдесят одна тисяча сімдесят чотири гривні) грн. 61 коп.

    Свідоцтво про право на спадщину на 1/2  частину земельної ділянки видане Сидоренку Василю Івановичу.

        Свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину земельної ділянки підлягає заміні на Державний акт на право власності на земельну ділянку.

                                 Спадкова справа №

       Зареєстровано в реєстрі за № __________________

     Стягнуто державного мита  (плати) _________

        

 Державний ( приватний) нотаріус                           підпис

                                                                   печатка

 

 

1для неповнолітного та малолітнього спадкоємця додатково зазначається рік народження

Зразок заяви про відмову від одержання свідоцтва про право на спадщину за законом ( обовязкової частки у спадщині).

 

 

                                                             Найменування державної

   нотаріальної контори

прізвище, ім’я по батькові приватного

 нотаріуса, нотаріального округу

СПАДКОВА СПРАВА                                                            

ЗАЯВА №                                                                                КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА

___”______ р.                                                                       що мешкає __________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____

 

 

 

 Заява

Я, __________________________, повідомляю, що мені відомий зміст заповіту,

             прізвище,  ім’я, по-батькові

посвідченого ________ _______________________________за реєстровим № _____

         державною нотаріальною конторою, приватним нотаріусом, число, місяць, рік                                                                    

від імені _______________________, померлого ____________, яким він (вона)

                        прізвище ім'я по батькові                                  число, місяць, рік

 належну йому квартиру № 4 ( чотири), що знаходиться в місті Києві по вул. Горького, в будинку 13 заповів(ла)__________________________________________

                                                               прізвище ім’я по батькові, при необхідності родинні відносини із спадкодавцем

        Зміст ст. 1241 ЦК України, відповідно до якої я, як (непрацездатний, неповнолітній, родинні відносини із спадкодавцем) маю право на обов’язкову частку, мені нотаріусом роз’яснено.

На одержання свідоцтва про право на спадщину за законом (на обов’язкову частку)  я не претендую, так як моя частка у спадщині буде забезпечена за рахунок іншого спадкового майна.

                Підпис __________

                “__”_______ ______ року.

Посвідчувальний напис або службова відмітка.

 

Зразок заяви про відмову від спадщини на користь іншого спадкоємця за законом

 

                                                             Найменування державної

   нотаріальної контори

прізвище, ім’я по батькові приватного

 нотаріуса, із зазначення нотаріального округу

СПАДКОВА СПРАВА                                                                                                                                                           

ЗАЯВА №                                                                              КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА,

___”______ р.                                                                      який мешкає _________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____

 

 

 

Заява

 

 

 

 ___________________________ помер(ла)__________________________________,

     Число, місяць, рік                                                                  родинні відносини, прізвище ім’я по батькові спадкодавця 

який мешкав (ла)________________________________________________________.

                                              повна адреса

Я, ___________________________,  відмовляюсь від належної мені частки

            прізвище, ім’я, по-батькові спадкоємця

спадкового майна, яке залишилось після смерті _______________________________

                                                                                                                   родинні відносини, прізвище ім’я по батькові

на користь _____________________________________________________________ .

                                прізвище, ім’я, по-батькові спадкоємця, родинні відносини із спадкодавцем  та зазначення черги

                 Підпис _______________

                  “__” ________ _______ року.

        Посвідчувальний напис або службова відмітка.

Зразок заяви на видачу свідоцтва про право на спадщину за законом

 

Найменування державної нотаріальної        контори, прізвище ім’я по батькові приватного нотаріуса, нотаріальний округ

СПАДКОВА СПРАВА                                                                                                                                                                    

ЗАЯВА №                                                                              КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА,

___”______ р.                                                                       який мешкає ________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____

              ___ ______ _____ року померла моя мати ПЕДЧЕНКО ТЕТЯНА ЗАХАРІВНА, яка мешкала ________________________.

               На день її  смерті залишилося спадкове майно, яке складається з 293/1000 частин ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ номер 75 (сімдесят п’ять), що знаходиться  ___________________________________.

(адреса, за якою знаходиться жилий будинок)

             Крім  мене, спадкоємцями за законом є: син померлої – АНДРОНОВ ОЛЕГ ДАНИЛОВИЧ, який мешкає _____________ та онука померлої – КРИЦЬКА ТАМАРА АНДРІЇВНА, яка мешкає ____________________.

Пережившого чоловіка у спадкодавиці немає.

             Вищевказане спадкове майно  я  прийняв  і прошу видати  мені свідоцтво про право на спадщину за законом на  1/3 частку спадкового майна, що складається з 293/1000 частин ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ номер 75 (сімдесят п’ять), що знаходиться  __________________________________.

                            (адреса, за якою знаходиться жилий будинок)

            Всі необхідні документи  мною додаються.

  Зміст ст. 13 Закону України “ Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

                             ПІДПИС   ___________________                   

                            __.__.____ року

Посвідчувальний напис або службова відмітка

Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом

 

Найменування державної нотаріальної        контори, прізвище ім’я по батькові приватного нотаріуса, нотаріальний округ

СПАДКОВА СПРАВА                                                                                                                                                      

 

ЗАЯВА №                                                                               КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА,

___”______ р.                                                                       який мешкає ________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____

  З А Я В А

               ___ ______  року померла гр. КРАСНА  ОЛЬГА ГРИГОРІВНА, яка  мешкала в _______________________________________, яка залишила на моє ім’я заповіт, посвідчений ___________________________________________         

                                      (назва державної нотаріальної контори, прізвище ім’я по батькові приватного нотаріуса, нотаріальний округ) “     ”_____ ____року за реєстровим №_____.

               Заповідане мені спадкове майно, яке складається з вкладу з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться в Дніпровському відділенні Ощадбанку України м. Києва на рахунку № 1125/43, я приймаю.

               Спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку згідно ст. 1241 ЦК України, а також пережившого чоловіка немає.     

               Всі необхідні документи будуть подані  додатково.

               ПІДПИС   ___________________

                ___.___.____ року

                           

Посвідчувальний напис або службова відмітка

Зразок заяви при фактичному прийнятті спадщини з одночасною вимогою про видачу свідоцтва про право на спадщині (у разі відкриття спадщини до 01.01.2004)¹

 

 

 

 

Найменування державної нотаріальної        контори, прізвище ім’я по батькові приватного нотаріуса, нотаріальний округ

СПАДКОВА СПРАВА                                                            

ЗАЯВА №                                                                               КРАСНОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА,

___”______ р.                                                                       який мешкає ________________________

                                                                                               ідентифікаційний номер _____

 

 

 

                                                          З А Я В А 

              27 жовтня 1997 року померла моя мати ДРОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, яка мешкала в м. Києві, вул. Сєченова, буд. 4, кв. 38.

               На день її смерті залишилося спадкове майно, яке складається з  КВАРТИРИ номер __(____________), що знаходиться в ______________в будинку номер ___ (______) та ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ номер __ ( ______)  колишній ___ (_______), що знаходиться: _________________________.

  Спадкове майно  я фактично  прийняв і прошу  видати  мені свідоцтво про право на спадщину за законом на КВАРТИРУ номер __(____________), що знаходиться в ______________в будинку номер ___ (______) та ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК номер __ ( ______)  колишній ___ (_______), що знаходиться: _________________________.

     Крім  мене, інших спадкоємців, передбачених законодавством України, а також пережившого чоловіка немає.

     Всі необхідні документи додаються.

     Зміст ст. 13 Закону України “ Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

 ПІДПИС   ___________________                    

____.____.________ року.

Посвідчувальний напис або службова відмітка

1) Нотаріус перевіряє факт прийняття спадщини, про що робить службову відмітку на заяві.

Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi